Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیشبینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 یا سپرده گذاری موضوع بند 2-2-3 می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارائی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل دارائی های صندوق
٢ - ١ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 60% از کل دارایی‌های صندوق
٣ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق
4 - ١ اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
٢ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
١ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر ٥% از کل دارائی های صندوق
٢ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از کل دارایی های صندوق
3 - ٢سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه¬بندي شده در یک صنعت حداكثر 5% از کل دارایی های صندوق
4 - ٢سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
5 - ٢اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6 - ٢اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
7 - ٢سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
٣ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% ازتعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان